STANOVY spolku KSK Mezouň z.s.

Čl. 1: Název, forma a sídlo

 1. Spolek KSK Mezouň z.s. (dále jen "spolek") je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Sídlem spolku je Mezouň 72, p. Karlštejn 267 18.

Čl. 2: Charakter spolku

 1. Spolek je dobrovolný, nevládní, neziskový svazek občanů.
 2. Minimální počet členů spolku je pět.

Čl. 3: Cíle a formy činnosti spolku

Cíle činnost spolku jsou:

 1. sportovní a kulturní činnost;
 2. údržba a zvelebování mezouňského hřiště a jeho okolí;
 3. organizace sportovních turnajů a kulturních akcí;
 4. reprezentace spolku na turnajích a akcích, pořádaných jinými subjekty;
 5. spolupráce s jinými subjekty při organizování kulturních a sportovních akcí;
 6. o dalších možných činnostech rozhodne členská schůze.

Čl. 4: Práva a povinnosti členů spolku

 1. Členem spolku se může stát osoba, jejíž přijetí odsouhlasí nadpoloviční většina stávajících členů spolku.
 2. Zakládajícím členem spolku je osoba, která se zúčastní ustavující schůze spolku.
 3. Členství zaniká:
  a) doručením písemného oznámení člena o vystoupení;
  b) rozhodnutím nadpoloviční většinou členů o vyloučení;
  c) úmrtím člena.
 4. Člen má právo:
  a) účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
  b) účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen;
  c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
  d) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.
 5. Výši členských příspěvků stanoví členská schůze.
 6. Členové spolku neručí za jeho dluhy.

Čl. 5: Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 1. členská schůze;
 2. výbor a předseda spolku;
 3. revizor spolku.

Čl. 6: Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně.
 2. Členskou schůzi svolává výbor spolku.
 3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku.
 4. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor spolku nejpozději do jednohoměsíce náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomnýchčlenů.
 5. Členskou schůzi musí svolat výbor spolku z podnětu alespoň 1/3 členů spolku nebo z podněturevizora spolku.
 6. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlasnadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
 7. Členská schůze
  a) schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchtorozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů spolku;
  b) volí výbor spolku a revizora spolku;
  c) schvaluje zprávu o hospodaření za předcházející období;
  d) přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena;
  e) určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
  f) stanovuje výši zápisného a členských příspěvků.

Čl. 7: Výbor a předseda spolku, jednání jménem spolku

 1. Výbor spolku je pětičlenný, jeho funkčním obdobím jsou 4 roky. Ze svého středu volípředsedu spolku. Činnost výboru spolku řídí předseda spolku, jeho hlas rozhoduje v případěrovnosti hlasů.
 2. Výbor spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru spolku je volněpřístupná členům spolku. Výbor spolku
  a) na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku;
  b) připravuje zprávu o činnosti za minulé období.
 3. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. Jménem spolku dále jednají předsedoupísemně pověření členové spolku. Tyto osoby jednají jménem spolku samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem spolku mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

Čl. 8: Revizor spolku

 1. Revizor kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok.
 2. Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá členské schůzi.

Čl. 9: Zásady hospodaření

 1. Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost spolku.
 2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

Čl. 10: Okolnosti zániku spolku

 1. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Čl. 11: Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy byly schváleny na schůzi spolku dne 27. listopadu 2015. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.